Verslag: Bijeenkomst Jonge Democraten Over Prostitutie In Utrecht

Afgelopen maandagavond 8 september was er een bijeenkomst van de Jonge Democraten  Utrecht over het prostitutiebeleid in de stad. Er waren verschillende sprekers, waaronder Metje Blaak, Wil Post, Alexandra van Dijk en Selma Bas (D66). Wessel Koopmans was er bij en deed verslag.

JD-Event-Deelnemers_Debat Op de foto vlnr: gespreksleidster Margo Kosters, Alexandra van Dijk van BuroBrycx, ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak, en Wil Post van Freya.
Bron: Tweet van JvB

 

“Het huidige prostitutiebeleid leidt tot discussies. Tijd voor actie, doorbreek het taboe!”

Wessel Koopmans

Bij aanvang van de avond werd eerst vastgesteld dat er als het over hoeren ging er van “sekswerkers” gesproken zou worden en niet van prostituees. Alle spreeksters waren het daarover eens, maar wat er precies zo beledigend aan het woord prostituee is, dat werd niet echt verduidelijkt. 1)

Als eerste op de avond sprak Raadslid Selma Bas van D66. Helaas had ze er maar weinig tijd voor uit getrokken waardoor de gelegenheid om haar te bevragen uiterst beperkt was en ze niet aanwezig meer was bij de afsluitende discussie. (Vandaar ook dat ze niet op de foto stond.) Ze begon er mee te zeggen (hiermee verwijzend naar de positie van de Raadsleden die van de politie alarmerende verhalen hadden gehoord over mensenhandel op het Zandpad): “Ik wil jullie een dillemma schetsen: Aan de ene kant de gedwongen vrouwen, die helemaal onder de blauwe plekken en onder de tatoeages zitten met de naam van hun mensenhandelaar, als een eigendomsbewijs, die als VEE worden verhandeld en zelfs met een gebroken been of als ze zwanger zijn gedwongen worden om door te werken. En aan de andere kant de zelfbewuste en zelfstandige sekswerkers, die uit eigen vrije keuze gráág willen werken.” 2)
De informatie die de Raadsleden van de politie hadden gekregen, welke was onderbouwd met uitspraken van enige strafzaken over mensenhandel die had plaatsgevonden op het Zandpad, had de Raad aldus Bas geen keuze gelaten. De verhuurders hadden ‘signalen’ 3) hierover niet gemeld en daarom moesten de vergunningen ingetrokken worden. Het was echter de bedoeling om snel met een oplossing te komen. Aanvankelijk, zei Bas, waren ze (de Raad) in de veronderstelling dat dit binnen zes weken geregeld zou kunnen worden. (Ik kan mij inderdaad herinneren dat dit toen beloofd is.) Maar over de details hiervan wijdde ze niet uit. Toen ze de overwegingen van de Raad had uitgelegd kwam ze er op dat eigenlijk alles was mislukt. Dat leek haar oprecht te spijten. De slachtoffers waren niet bevrijd maar waren uit het zicht verloren en werden nu op een andere plaats door hun mensenhandelaars als VEE verhandeld, en de vrijwillige zelfbewuste sekswerkers waren werkloos geworden of hadden moeten uitwijken naar een minder goede en vaak duurdere werkplek. De beloofde tijdelijke zone was onmogelijk gebleken en voor het Nieuwe Zandpad waren er weer allemaal nieuwe obstakels zoals de vereiste dat een exploitant slechts 20 % van de ramen mocht huren, wat aldus Bas, “zo goed bedacht” was om monopolievorming te voorkomen, maar wat er in de praktijk aan bijdraagt dat plannen voor een heropening van de ramen niet van de grond komen. D66 blijft er echter een voorstander van dat er weer raamprostitutie mogelijk wordt in Utrecht.

SelmaBas
Selma Bas (D66)

Ook belangrijk te vermelden is dat Bas onomwonden toegaf dat het Waterschap de ligplaatsvergunning van de boten had ingetrokken op verzoek van de burgemeester (dit werd destijds nog fel ontkend). Het idee hierachter zou zijn geweest om plaats te maken voor de boten van de Macha’s, maar het Waterschap zou het verkeerd opgevat hebben en gelijk maar helemaal niks meer met prostitutie te maken gehad willen hebben. (Een rammelend verhaaltje want de Macha’s hadden maar één boot gepland en daar was nog gewoon plaats voor. Bovendien is een dergelijk misverstand toch niet echt voorstelbaar aangezien Wolfsen de kwestie uitgebreid besproken heeft met de Dijkgraaf.) Zie ook: Opmerkelijk: Voorstel ontbinding huurcontracten kwam van gemeente

Een ander punt is dat Bas in relatie tot het dwangverhaal ook SabanBaran noemde. Die pleegde zijn misdaden echter al een behoorlijke tijd geleden in een geheel andere situatie. (Zie de tweede link voor uitleg over de factoren die hebben geleid tot het verdwijnen van de grote afpersersbendes.)

Er was gelegenheid voor enkele vragen. Iemand die zich voorstelde als een voormalig medewerker van een van de kleinere verhuurders zei dat hij de verhalen over gedwongen prostitutie absoluut niet herkende en vroeg Bas naar haar bronnen. Dit bleek uitsluitend de politie te zijn. Die hadden ook een getal genoemd van 65 % van de dames die gedwongen zouden zijn. Hierbij bleek echter ook ‘economische dwang’ meegerekend te zijn. Je vraagt je daarom af waarom ze het niet op 99,9 % hebben gehouden, zoals dat immers in alle beroepen (waaronder ook bij de politie) het geval is.

Er was zoals gezegd echter nauwelijks ruimte voor discussie. Noch over de vermeende mensenhandel, noch over de vraag hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat er toch weer zoals beloofd ramen gaan worden geopend in Utrecht.

Ik vind het niet mooi dat Bas het woord VEE een paar keer met nadruk gebruikte om slachtoffers aan te duiden. Of het nou om echte slachtoffers gaat zoals zij denkt of om vermeende slachtoffers, in beide gevallen vind ik dit zeer beledigend voor de betrokkenen en stigmatiserend voor ALLE sekswerkers. Ik ben hier heel boos over want dit is schadelijk op zoveel manieren. Het zal bijvoorbeeld de discriminatie tegen sekswerkers verergeren en de onderhandelingspositie van sekswerkers tegenover hun klanten verder verslechteren. Hetzelfde geldt ook voor de enorme nadruk die Bas (net zoals Wolfsen dat eerder al had gedaan) legde op het verhaal van de zwangere dame met het gebroken “been”. (Dit was in feite een gebroken enkel, wat niet direct een beletsel is voor sekswerk. Wat de zwangerschap betreft zie noot 4))

Ik heb nooit enig respect kunnen opbrengen voor de handelwijze van de Raadsleden die zich eenzijdig hebben laten informeren in geheime bijeenkomsten, en die nagelaten hebben contact te zoeken met de sekswerkers zelf alvorens ingrijpende beslissingen te nemen over hun leven.

Ook op Bas ben ik zeer boos, want ik vind het een sociaal liberaal en een zelfverklaard voorstander van vrijwillig sekswerk onwaardig dat ze nog steeds dit gruwelsprookje verkoopt – want dat is het: Het enige wat bewezen is is dat er in de loop van de periode van 2004 tot 2011 een HANDVOL slachtoffers van mensenhandel op het Zandpad hebben gewerkt. – en dat ze blijkbaar amper op zoek is gegaan naar informatie uit andere bronnen, zoals de sekswerkers zelf.

Anderzijds moet ik wel zeggen dat ik haar gezien heb na afloop van het debat van twaalf juni waarin ze het niet doorgaan van de tijdelijke zone had verdedigd, en dat ik toen gezien heb dat ze daar echt stuk van was. Ook stel ik het op prijs dat ze toch vrij eerlijk gesproken heeft over het falen van de ‘goed bedachte’ plannen van de gemeente en dat ze toegaf dat het mensenhandelverhaal is gebaseerd op slechts één bron en dat de cijfers van die bron geen enkele onderbouwing hebben.

Los van het meningsverschil over de (on)juistheid van de sluiting en de aangevoerde redenen hiervoor hebben we de Raadsleden toch nodig om in de toekomst weer ramen open te krijgen, en ik denk dat Selma Bas wel een van de weinigen is die dit oprecht probeert voor elkaar te krijgen. Ik hoop daarom dat ze niet beledigd is door mijn kritiek, en om wellicht nog eens in gesprek te komen met haar. Ik kan mijn opvatting over hetgeen ze in het openbaar heeft uitgesproken echter niet voor me houden. Het beeld wat ze schetst alsof ongeveer de helft van de sekswerkers (op het Zandpad of waar dan ook) gedwongen zouden zijn is nergens mee te onderbouwen en daarom een grove leugen.

De volgende spreekster was Wil Post, lid van de Raad van bestuur van Freya, kandidaat exploitant 5) voor de Hardebollenstraat en een groot aantal van de bestaande boten aan het Zandpad. Met in de directie Caja van Tolie (zie vooral ook haar tweets), een echte sekswerker van het Zandpad. Freya heeft gedaan wat de gemeente de dames had opgedragen: een contract sluiten met Wegra voor het onderhuren van de werkruimtes en een bedrijfsplan maken om mensenhandel terug te dringen. Omdat de gemeente echter telkens de regels veranderde (en de ligvergunningen van de boten liet intrekken door het Waterschap) is het nog steeds niet gelukt om de bestaande werkruimtes weer open te krijgen. Van Tolie was helaas echter verhinderd om zelf te spreken.

wilpost
Wil Post (Freya)

Wil Post introduceerde zichzelf als “jurist met financiële ervaring”. Ze houdt zich bezig met pensioenen en vindt dat sekswerkers net als voetballers een gunstige spaarregeling zouden moeten hebben bij de belastingdienst, aangezien sekswerkers net als voetballers doorgaans niet tot hun AOW kunnen en/of willen doorwerken.

Ze was uitgesproken kritisch over de sluiting van het Zandpad: “Als er sprake is van mensenhandel moet toch de eerste gedachte zijn om de slachtoffers te beschermen. Dat kan alleen in samenwerking met de sekswerkers zelf.” Het zwartwitte beeld wat Bas had neergezet relativeert ze. De vele sekswerkers die ze door haar werkzaamheden voor Freya heeft leren kennen zijn absoluut niet zielig of afhankelijk, integendeel. En ook in de financiële wereld zijn afschuwelijke misstanden, dus waarom altijd hakken op de seksbranche? Verder gaat ze in op de vermeende mensenhandel in relatie tot de buitenlandse sekswerkers. Ook voor hen is dit een keuze, maar velen hebben niet het geld, de informatie en andere middelen die nodig zijn om hier op eigen kracht aan een woning en aan het werk te komen. Wie hen daarbij helpt maakt zich echter schuldig aan mensenhandel. Zo kunnen zij ten prooi vallen aan mensen met slechte bedoelingen. Allerlei regels verergeren dit nog, zoals in Utrecht de verplichting om voor een hele maand te huren. De registratieplicht heeft veel Nederlandse sekswerkers verjaagd uit Utrecht, terwijl dit juist de groep is die haar buitenlandse collega’s zou kunnen ondersteunen en evt. misstanden melden. (Wellicht vul ik haar argumentatie hier enigzins in want mijn aantekeningen zijn te beknopt. Haar betoog ging in ieder geval in deze richting.)

Het zou beter zijn de sekswerkers zeggenschap te geven en goede woningen te regelen voor wie die nodig heeft. Over de typische Zandpad klant weet ze te melden dat dit een zakenman is die geen zin heeft in de complicaties die een gewoon slippertje kunnen opleveren. Ze besluit er mee dat Freya al op 3-11-13 alles voor elkaar had om de ramen snel weer te kunnen openen, maar dat de gemeente dit onmogelijk heeft gemaakt door hierna tot drie keer toe de regels weer te veranderen.

In de discussie meldt zich iemand van Midned. Dit is (voor zover ik weet de enige) kandidaat exploitant voor het door de gemeente geplande Nieuwe Zandpad, wat bij gebrek aan een bouwer/investeerder nog niet hard van de grond lijkt te komen. Midned was aanwezig met een delegatie van drie mensen die hadden hopen te vernemen (van Selma Bas) wat de gemeente gaat doen om de nieuwe zone van de grond te krijgen. Er wordt aangegeven dat het beter is om legaal te werken omdat dat veiliger is, en dat de lange werkweken van sommige sekswerkers, iets wat door de politiek “terecht als een probleem is benoemd”, in de hand wordt gewerkt door de gemeentelijke verplichting om een werkruimte voor 7 dagen per week te huren. Verder wordt er aangegeven dat het geen goede zaak is als huurders de taal niet spreken, geen zorgverzekering hebben e.d. 6)  Wil Post antwoordt dat misstanden in vele sectoren voorkomen en dat we er voor moeten waken die in de prostitutie niet uit te vergroten. Ook de verplichte KvK registratie komt aan de orde, maar in Utrecht mag dat nog onder een verhullende benaming (over Amsterdam zie verder). Wel is er de registratie bij de GGD die door Post nogmaals wordt genoemd als een zeer contraproductieve maatregel.

metjeblaak
Metje Blaak

Hierna was het de beurt aan Metje Blaak, ombudsvrouw voor sekswerkers van Vakbond Vakwerk, en eveneens lid van de Raad van bestuur van Freya. Over de Utrechtse redlightzones is ze kort en duidelijk: Die hadden NOOIT gesloten mogen worden! Een stad zonder prostitutie noemt ze een “misdaad”. Het dwangverhaal is enorm opgeklopt. Nu zijn omdat één vrouw gedwongen was allen weggestuurd en “voor de leeuwen gegooid”. Uiteraard moeten dames die echt gedwongen worden bevrijd worden, maar dat probeerde de gemeente niet eens. Er is niet naar de sekswerkers geluisterd en alles is geliquideerd. Dit was volgens haar ook de bedoeling, net zoals dat ook in Amsterdam nog steeds de bedoeling is. Hoewel prostitutie al lang gelegaliseerd is is het stigma en de discriminatie er nog steeds, en alles wijst er op dat de politiek naar het heilloze Zweedse model wil. Over Amsterdam vertelt ze dat daar sekswerkers zich verplicht bij de KvK moeten inschrijven als “prostituee” waardoor sommigen veel ellende met stalkers hebben gekregen. Later heeft Amsterdam door de kritiek hierop wel gezegd de verplichting niet meer te zullen handhaven, maar deze verkeerde verplichting bestaat nog steeds.

Ze heeft zelf lange ervaring als sekswerker en zegt dat de politiek zich maar eens zorgen moet gaan maken over alle huisvrouwen die geslagen worden in plaats van haar branche te lopen stigmatiseren.

alexandravandijk
Alexandra van Dijk (Buro Brycx)

Hierna was het woord aan Alexandra van Dijk van Buro Brycx. Zij adviseert overheden over het prostitutiebeleid. Haar verwachting is dat alle raamprostitutie- en tippelzones in Nederland gesloten zullen gaan worden. Ze begint met wat geschiedenis. In 1911 was er ook al bezorgdheid over mensenhandel. Dit leidde tot het bordeelverbod. Sekswerkers waren niet strafbaar, maar “gelegenheid bieden” was dat wel. In de praktijk werd dit echter gedoogd, sinds de jaren 70 steeds openlijker. Dit leidde tot het nieuwe inzicht dat het om de positie van de sekswerkers te verbeteren beter zou zijn om de branche te legaliseren (en reguleren). Vanaf 1980 is daarover gepraat, maar uiteindelijk lukte dit pas in het jaar 2000. De vergunningen werden echter door de gemeentes aan de bestaande bordeelhouders gegund, waarvan velen volgens haar malafide waren. Juist vanaf dit jaar was er ook weer een oplevende bezorgdheid over mensenhandel. Eerst dacht men dat dit alleen in de ‘illegale’ sector plaats vond, maar door de Sneep zaak (de zaak tegen de bende van SabanBaran die inmiddels echter dus al opgerold was, al heeft men helaas Baran zelf later weer laten ontsnappen)  werd het beeld dat prostitutie ‘altijd’ mensenhandel zou zijn neergezet. Zeer ten onrechte. Momenteel is de aandacht vooral gevestigd op de ‘reisagenten’ die voor (een deel van de) buitenlandse sekswerkers de reis en  onderdak regelen. Sommigen van hen zijn inderdaad slechterikken, maar dat is echter lang niet altijd het geval. (Zie b.v. dit artikel.)

Het wetsvoorstel  WRP gaat volgens haar zeker aangenomen worden. (Dit is inderdaad te verwachten, maar ik vind het toch niet goed om dit al als een vaststaand feit te beschouwen zoals van Dijk doet, want dit wetsvoorstel wat veel sekswerkers strafbaar gaat maken moet fel worden afgewezen!) De registratieplicht is hier door de eerste kamer weliswaar uit verwijderd, maar Utrecht heeft deze toch ingevoerd. Wolfsen heeft zich vergist met de sluitingen. Hij heeft meer dan driehonderd vrouwen “vergeten” waaronder slachtoffers, maar ook potentiële slachtoffers, die misschien wel juist door het verliezen van hun werkplek slachtoffer kunnen worden. (Als ze met een illegale exploitant in zee zouden gaan 7))

Er is in de prostitutie een situatie ontstaan die doet denken aan het softdrugsbeleid waarbij de voordeur legaal en de achterdeur illegaal is, met alle rechtsonzekerheid van dien voor de betrokkenen. Sekswerkers worden openlijk gediscrimineerd door banken, verzekeringen, administratiekantoren etc. etc.
Metje Blaak vult aan: “Het is ook de vertrutting. Laatst zijn we opgepakt alleen maar omdat we met een stel sexy vrouwen een videoclip aan het filmen waren.”
Vanuit de zaal geeft iemand van Midned aan dat ook dit bedrijf grote moeite had om een rekening te openen. Blaak vertelt een keer een foto van een wachtrij bij een pinautomaat op de Wallen te hebben overhandigd aan een bank. ‘Kijk: jullie klanten zijn onze klanten, waarom mogen wij dan geen klant worden bij jullie?’ Maar dit hielp niet.

Er werd geopperd dat er een opleiding moest komen om sekswerkers weerbaarder te maken. In de zaal zei iemand: “doe maar alle vrouwen weerbaarder maken” en iemand anders: “waarom geen opleiding om mannen hun grenzen bij te brengen?” Blaak: “inderdaad, veel te veel seksuele intimidatie in het (gewone) bedrijfsleven”. Er werd gevraagd wat een klant moet doen als hij zich afvraagt of het wel goed zit bij een sekswerker. Over ‘M’ werd niet al te enthousiast gedaan. (M.i. is het alleen bij overduidelijke misstanden aan te raden dit te bellen, want met vage vermoedens doorgeven bezorg je betrokkene veel overlast of erger). “Probeer vooral in gesprek te komen” zei meen ik van Dijk. Een andere vraag was: “wat kunnen we doen tegen stigma en taboe?” Post: “We moeten helden maken maken van sekswerkers, zoals we dat ook met voetballers doen”
Jonge-Democraten

Hoe positief de Jonge Democraten waren bleek toen iemand vroeg wie het erg zou vinden als in zijn / haar buurt een ramenzone zou komen. Slechts enkele mensen (misschien zes van de ruim dertig aanwezigen) bleken hier bezwaar tegen te hebben. Dat was geenszins het gevolg van groepsdruk, want één van degenen die bezwaar had kon gewoon uitleggen waarom dat was zonder enige negatieve reactie. Hij zei dat er een verschil was tussen een nieuwe en een bestaande zone en dat wie naast een bestaande zone is gaan wonen natuurlijk niet moet zeuren, maar dat hij daar niet voor gekozen had omdat hij het niet aan zijn kinderen wil uitleggen.

Een hulpverleenster van de HAP-tippelzone gaf aan (in reactie op iemand die naar de veiligheid gevraagd had) dat de tippelzone zó veilig was door alle toezicht dat er bij de de bedrijven in de omgeving duidelijk minder ingebroken werd dan bij bedrijven elders. Ook vertelde ze dat er een toename lijkt te zijn van klanten die lopend of fietsend komen  (mogelijk klanten van het ZP dus. Maar eigenlijk is de zone niet ingericht voor klanten zonder auto.)

Nu stelde iemand van Midned alsnog de vraag (wat tijdens de vragenronde aan Bas nog niet gelukt was), die eigenlijk een van de centrale vragen van de bijeenkomst had moeten zijn: “Hoe nu verder?” Van Dijk: “(Nieuw) Zandpad lukt niet.” Blaak: “We moeten maar het beste er van hopen” Post: “Het wordt allemaal via internet” …

Iemand vroeg naar onderzoek. Volgens van Dijk doet het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van de regering (wodc) al veel onderzoek maar verdwijnt dat allemaal in een la. Volgens Post zou/had het Zandpad een mooi ‘proefproject’ kunnen zijn, maar door de overkill aan regels is dat mislukt.

Na afloop sprak ik nog enige Jonge Democraten. Die gaven aan dat ze het een slechte zaak vonden dat de ramen al zo lang gesloten zijn en dat ze zich er voor in willen zetten dat er weer iets open gaat. Hulde!

—————————————————————————————————–

Noten:

1. Ik gebruik zelf liever het woord hoer. Dat betekent zoiets als ‘wie lak heeft aan de zeden’, itt. prostituee wat zoiets betekent als ‘wie zichzelf verkoopt’. (Bron: tweet van Fleur van Schaik)

2. Citaten zijn gereconstrueerd uit mijn hoofd, op basis van aantekeningen met alleen wat trefwoorden, en zijn dus niet letterlijk.

3. Zie voor de signalenlijst dit artikel

4. Wat zwangerschapsverlof betreft, dat worden zelfstandigen geacht zelf te bepalen. Als betrokkene inderdaad gedwongen werkte is het GEDWONGEN ZIJN het GROTE schandaal en voegt het zwanger zijn daar maar relatief weinig aan toe. Want als een vrijwillige sekswerker te laat zwangerschapsverlof neemt is dat alleen maar een KLEINE imperfectie. Zowizo was deze zwangerschap een eenmalig incident wat al jaren geleden heeft plaatsgevonden, maar het wordt gebruikt om stemming te maken door alle Zandpad dames af te schilderen als een soort slaven, wat ze zeker niet zijn.

Het Gerechtshof acht het inderdaad bewezen dat de zwangere dame gedwongen werkte, maar ik vraag mij dat af. Helaas zijn de teksten op Rechtspraak.nl (zoals ook wetten etc.) doorgaans vrijwel onleesbaar, (o.a. door het vele ge-en/of). Ik heb me inmiddels wel verdiept in dit verhaal en ik heb er gedachten over, maar die houd ik nu beter nog voor me, behalve dat ik wel vind dat het simpele beeld wat neergezet is en nog wordt geen recht doet aan het werkelijke verhaal van dit (door het Hof bewezen geacht) slachtoffer. Wat dit verhaal dan ook wél moge zijn; het is bovendien slechts één verhaal, en dat is NIET representatief voor alle andere dames op het Zandpad.

5. Freya heeft geen bezwaar tegen deze aanduiding, maar ik spreek liever over een “verhuurder van werkruimte”. Door het onderscheid wat de gemeente nu maakt tussen e.z. eigenaar/hoofdverhuurder en a.z. exploitant (onderverhuurder) ben ook ik nu gedwongen om voor de duidelijkheid dit woord te gebruiken.

6. Midned wil huurders streng selecteren, blijkt uit het interview in de Volkskrant van 30-8 met Kramer, de directeur. Ik ben het met dit voornemen overigens oneens want hiermee worden juist de kwetsbaarste dames uitgesloten van een legale werkplek. Zowizo heeft m.i. iederéén recht op een werkplek. Als een verhuurder geen monopolist is lijken mij voorwaarden als een minimumprijs, maximum-werkweek en safe-seks overigens wel redelijk.

7. Overigens valt het met de mensenhandel volgens dit artikel ook in de ‘illegaliteit’ reuze mee, maar met de strafmaatregelen van de overheid zoals het afnemen van kinderen van ‘illegale’ hoeren des te minder!

Opmerking: Ik schrijf ook op Indymedia. (Gebruik de tag voor al mijn artikels.) Daar worden mijn nieuwsartikels soms verplaatst naar opinie, omdat ik te veel mijn opinie vermeng met de nieuwsfeiten. Dat zal met dit artikel ook wel het geval zijn. Maar ik ben dan ook geen journalist. Ik heb uiteraard wel geprobeerd om het gezegde correct weer te geven. Check ook mijn homepage voor meer berichten over hoererij.

Ik ben inwoner van Utrecht, aktivist, klant van sekswerkers en in de eerste plaats solidair met hun strijd om zonder onderdrukking door de overheid op een eerlijke manier hun werk te kunnen doen. Ik heb dit artikel geschreven op verzoek van Uks, die mij ook redactionele ondersteuning heeft geboden. Zowel voor de uitnodiging als voor de ondersteuning bedank ik Uks, en ik hoop nog vaker een bijdrage te leveren.

 


5 reacties on “Verslag: Bijeenkomst Jonge Democraten Over Prostitutie In Utrecht”

 1. F.Snel schreef:

  Een duidelijk geschreven stuk MAAR ik mis in deze een heel belangrijk detail ! Men had toch in Utrecht voorgeschreven dat de dames een INTAKE gesprek moesten hebben met de GGD WAAROM word de GGD niet aansprakelijk gesteld voor die 65 % gedwongen dames of zegt de GGD er was niets aan de hand ? Wat er zich afspeelt ook hier in Alkmaar is het volgende :Vorig jaar stond er in mijn regels dat de dames eerst langs het PROSTITUTIE loket moesten gaan wat al in 2010 geopend zou worden maar de SLIMMERIKKEN hebben NOOIT dat loket geopend ! NATUURLIJK niet want dan word de gemeente verantwoordelijk gesteld DAT wil men natuurlijk niet .
  Nu staat er in mijn nieuwe regels het volgende : Ik citeer : De EXPLOITANT is verplicht een intake te houden met de prostituee zodat UITGESLOTEN kan worden dat de prostituee een slachtoffer is van mensenhandel .Vermoedens moeten schriftelijk gemeld worden bij de burgemeester ( een dodelijke verplichting ) Door deze regels op die manier te handhaven ontkomt de gemeente aan verantwoording te nemen door zelf geen PROSTITUTIE loket te openen ! Dat is toch slim bedacht door P. Bruinooge burgemeester van Alkmaar . Dat word dan weer procederen tegen deze regel hier ga ik vast niet mee akkoord . Ik ben nieuwsgierig hoe jullie dat GGD verhaal zien .
  Groeten F.Snel
  kamerverhuur.snel@zonnet.nl
  0651161616

 2. WilliePost schreef:

  Ik ben lid van de Raad van Toezicht, in de Raad van Bestuur kunnen alleen (zelfstandige) sekswerkers. Freya is een organisatie van en voor sekswerkers met Caja en Nadejda als initiatiefnemers. De opmerking over een verplichte opleiding “seksuele weerbaarheid” voor alle vrouwen, maakte ik overigens. Verliefdheid maakt heel veel vrouwen een beetje dom en veroorzaakt vaak financiele problemen. Bedankt tenslotte voor dit verslag, goed dat je er was, veiligheid in deze branche zou elke politicus belangrijk moeten vinden.

 3. Wessel Koopmans schreef:

  Beste meneer Snel,

  Bedankt voor uw reactie. U heeft helemaal gelijk dat het jammer is dat niemand dit punt opgemerkt heeft waar het over de verwerpelijke GG&GD registratie ging. Zelf geloof ik helemaal NIETS van dit ‘dwang’cijfer van de politie. (Dit is een verhaaltje wat in elkaar gedraaid is om de ramen te sluiten.) De Raadsleden hebben het verhaal echter wel geslikt, zonder zich echter af te vragen: “Dan heeft onze registratieplicht blijkbaar gefaald … ”

  Voor meer informatie zie dit verslag:
  https://www.eerstekamer.nl/overig/20120718/notitie_gg_gd/document

  Hierin wordt een percentage van 19 % genoemd *) van signalen die doorgegeven zijn aan de politie (80 van 417). Je zou denken dat dit om duidelijke vermoedens zou moeten gaan dat betrokkene mogelijk slachtoffer is van strafbare feiten. Dat is echter geenszins het geval. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de tekst dat 18, 19 of 20 jaar oud zijn al genoeg is hiervoor. Een duidelijke privacyschending, een hulpverlenende instantie onwaardig. Hetzelfde geldt voor meldingen over tatoeages en alle andere vage signalen die men er op na houdt.

  De Eerste Kamer heeft met goede redenen de registratieplicht verwijderd uit het (nog steeds zeer verwerpelijke) wetsvoorstel WRP, maar ook dàt heeft de Raadsleden er niet toe bewogen om de registratie zelfs maar ter discussie te stellen.

  Dat verhuurders nu in Alkmaar een intake moeten houden lijkt mij een slechte zaak. Ten eerste kan inderdaad NIEMAND mensenhandel UITSLUITEN en al helemaal niet in één gesprek. Bovendien is het belachelijk om dit van de verhuurders te verwachten die geen enkele opleiding in deze richting hebben. Een doorzichtige truuk om de schuld voor zaken die in de toekomst mis zouden kunnen gaan al bij voorbaat af te schuiven op de verhuurders!

  Dit is ook nog eens een grote schending van de privacy van de huurders, des te meer als de politie ook inzage in de intake verslagen zou hebben, wat ik eigenlijk wel aanneem. Informatie over persoonlijke zaken zoals bijvoorbeeld de gezinssituatie van de huurders gaat echter noch de verhuurders, noch de politie iets aan!

  Veel succes met uw procedures. Ik heb gehoord dat u het “ongeleide projectiel” wordt genoemd omdat u de autoriteiten tegen hun schenen durft te schoppen en uw mening op straat gooit, in plaats van u te laten vangen in de ‘achterkamertjes’. Daar herken ik mij wel in.

  *: Ook een getal van 12 % gaat rond. Dit is ook wat mij bijstond, maar ik kan de orinele bron hiervan nu niet vinden.

  —-

  Beste Willie Post,

  Ook bedankt! Goed te horen dat je mijn verslag waardeert en mijn excuus voor de vergissing RvT/RvB. Een belangrijk onderscheid waaruit blijkt dat sekswerkers het bij Freya voor het zeggen hebben zoals het hoort!

  Voor het invoeren van verplichtingen zal je mij zelden mee krijgen. Ik steun de leerplicht tot 16 jaar, al ben ik zeer kritisch over het onderwijs. Een verplichte opleiding voor volwassenen vind ik grote betutteling en een schending van het zelfbeschikkingsrecht. Als die verplichting alleen voor vrouwen zou gelden is dat bovendien ronduit seksistisch, zoals ook de inburgeringsplicht (die eveneens volgens de voorstanders zo goed bedoeld zou zijn) racistisch is. *)

  Ik ben er zeker een voorstander van om in het onderwijs lessen ‘weerbaarheid’ in te voeren, met zowel aandacht voor zelfverdedigingstechnieken als voor assertiviteit (rollenspel). Hiermee wordt niet alleen weerbaarheid aangeleerd, maar eveneens de andere kant van de medaille: respect voor de grenzen van de ander. Daar werd terecht in de discussie al op gewezen. Ik vond het echter helemaal niet juist dat iedereen er in deze discussie bij voorbaat van uitging dat vrouwen altijd de ‘slachtoffers’ en mannen altijd de ‘daders’ zouden zijn van zaken als seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Dat is namelijk zeker niet altijd het geval. Hetzelfde geldt ook voor relaties waarin de een van de ander onevenredig financiëel of anderszins profiteert (hetzij uit egoisme, hetzij uit onmacht de eigen situatie op orde te krijgen). Ook hierbij is de benadeelde partij zeker niet altijd een vrouw!

  Op welke manier was jouw voorstel eigenlijk relevant voor de discussie over prostitutie? Ik vind dit nogal off-topic. Maar deze discussie ‘leefde’ blijkbaar wel onder de aanwezigen …

  *: Ik ben zelf ‘allochtoon’ en woedend (op de politiek) hierover. Ik kreeg namelijk een verplichting opgelegd (enkel) op grond van mijn “niet westerse” geboorteland, iets wat pure discriminatie is.

  • WilliePost schreef:

   Beste Wessel,
   Ik was gevraagd voor de discussie, omdat ik strijd voor zeggenschap van de prostituee. De sluiting van het Zandpad had voorkomen kunnen worden als er naar hen geluisterd was. Een opleiding is gewoon een leuke manier om mensen slimmer te maken en als er sprake is van mensenhandel, dan moet dat wel gebeuren. Opleidingen zijn overigens vrijgesteld van BTW en meestal fiscaal aftrekbaar, terwijl een prostituee 21% BTW betaalt. Een opleiding staat ook nog eens goed op een CV voor het geval iemand na een aantal jaren iets anders zou willen gaan doen.

   We spraken tenslotte over vrouwen die beschermd moesten worden en mannen die grenzen overschreden, omdat op het Zandpad vrouwen werkten en er mannen verdacht werden. Mijn excuses als dit discriminerend is overgekomen, dat was niet de bedoeling.

   • Wessel Koopmans schreef:

    Beste Willie,

    Bedankt voor je antwoord. Excuses waren m.i. niet nodig. Ik heb het volste vertrouwen in jouw goede bedoelingen!

    Ik begreep dat je een VERPLICHTE opleiding voor ALLE VROUWEN voorstelde. Dat is discriminatie van vrouwen. Nu lijkt het toch om een verplichte opleiding voor sekswerkers te gaan. Dàt is m.i. dan weer discriminatie van sekswerkers.

    Natuurlijk ben ik een groot voorstander van een laagdrempelig aanbod van goede opleidingen. Het is echter de voorgestelde VERPLICHTING waar het venijn m.i. in zit.

    Over de BTW ben ik het natuurlijk met je eens. Die zou naar 6 % moeten zoals dat (naar ik begrepen heb) voor de meeste diensten het geval is.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.