Beantwoording technische vragen raamprostitutie

Door op 12 december 2013

Verzonden: donderdag 12 december 2013 13:44
Aan: Commissie Mens en Samenleving secretariaat
Onderwerp: beantwoording technische vragen raamprostitutie

Geachte leden van de commissies M&S en S&R,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen die de VVD per mail heeft gesteld over het dossier Raamprostitutie en krijgt u informatie over het proces dat met het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht is doorlopen, naar aanleiding van vragen hierover door Stadspartij Leefbaar Utrecht de RIA van 10 december jl.

Vragen VVD

Vraag 1:

De gemeente wil via de APV een betere regulering van de raamprostitutie afdwingen. Nu is er bij raamprostitutie sprake van hele keten met verantwoordelijkheden: gemeente gaat via erfpacht een overeenkomst aan met de grondeigenaar (en eigenaar portocabines), de eigenaar gaat een overeenkomst aan met exploitant, die op zijn beurt weer verhuurcontracten aan gaat met de prostituees (een coöperatie daargelaten). Nu wil de VVD graag weten binnen elk van de overeenkomsten in de keten welke afspraken daar nu gelden en/of gemaakt kunnen worden. Op welke overeenkomsten is de APV toepasbaar? En welke aparte afspraken worden in de erfpachtcontracten en andere overeenkomsten vastgelegd?

Antwoord:

De wijze van uitgifte van de grond wordt op dit moment nog bestudeerd en de precieze uitwerking is nog onbekend. Er is niet per definitie sprake van een erfpacht constructie. Hierover zal ook nader overleg moeten plaatsvinden met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

De APV is slechts van toepassing op de exploitatievergunninghouder, zijnde de exploitant. Tevens kent de APV eisen voor de prostituee (21 jaar, registratienummer etc.). Slechts aan het huurcontract tussen exploitant en prostituee kunnen enige eisen op grond van de APV worden gesteld. In principe is er echter nog steeds sprake van contractsvrijheid tussen de exploitant en prostituee. Slechts in het geval van misstanden (een te hoge huurprijs bv) kan via de APV door de gemeente worden ingegrepen. De overige overeenkomsten zijn privaatrechtelijk en daarop is de APV niet van toepassing.

Vraag 2:

Hoe en waar is vastgelegd dat enkel portocabines op nieuwe locatie ontwikkeld mogen worden?

Antwoord:

Het bestemmingsplan legt de functie (prostitutie), de locatie en de grootte van de gebouwen vast. Omdat de bouwvergunning met het bestemmingsplan gecoördineerd wordt, heeft de gemeente grip op het Definitief Ontwerp van het gebouw. Met dit Definitief Ontwerp wordt het soort gebouw pas bepaald.

Vraag 3:

Heeft de gemeente een financiële rol als voorfinancier of in een andere vorm in de bouw van de portocabines?

Antwoord:

De gemeente heeft niet het voornemen om de bouw van de werkplekken voor te financieren dan wel de bouwkosten van de werkplekken op zich te nemen. De gemeente heeft het voornemen om in ieder geval de kosten op zich te nemen voor wat betreft procedurekosten van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Vraag 4:

Er wordt voor het locatiebesluit gekozen voor een bestemmingsplanprocedure. Het raadsvoorstel is geen voorstel tot vaststelling bestemmingsplan hiervan dus hoeft nu nog niet aan de raad te worden voorgelegd. Waarom gebeurt dit wel?

Antwoord:

Het college wil de Raad tijdig betrekken bij dit locatiebesluit en niet pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Hiermee kan het gemeentelijke proces (dus van ontwerp tot uiteindelijke vaststelling in de raad) zo snel en goed mogelijk worden doorlopen. Daarnaast is het nodig dat de raad op voorhand instemt met het feit dat met het wijzigen van het bestemmingsplan tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt van de coördinatieregeling. Dit houdt in dat er tegelijkertijd een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en behandeld en een bestemmingsplanwijziging wordt ingezet. Aan de raad wordt nu dus niet gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen (heeft zijn eigen formele juridische traject met inspraakmogelijkheid en raadsvaststelling), maar om in te stemmen met het te zijner tijd gebruik maken van de coördinatieregeling. Hiermee wordt het proces bespoedigd.

Vraag 5:

Er lopen nogal wat juridische procedures tegen de gemeente door exploitanten, individuele prostituees en gisteren vernamen wij ook een aansprakelijkheidsstelling voor de opzegging door het hoogheemraadschap door Wegra. Graag ontvangen wij een overzicht van alle lopende en aangekondigde procedures met daarbij een inschatting van het risico en mogelijk gevolgen van en voor de voorliggende besluiten. Als gemeenteraad met deze twee voorstellen instemt, bestaat dan de kans dat door een gerechtelijke uitspraak het Zandpad alsnog open moet blijven en er dus drie locaties met bestemming raamprostitutie in de stad zijn?

Antwoord:

Hieronder een overzicht van de lopende procedures. Waar zaken nog onder de rechter zijn, worden geen uitspraken gedaan over het risico, aangezien dit de uitkomst van de behandeling kan beïnvloeden.

–         Een beroepsprocedure tegen de ingetrokken en geweigerde vergunningen van Wegra. Het beroep is gericht tegen de twee gemeentelijke beslissingen op bezwaar waarbij de besluiten tot intrekking van de exploitatievergunningen voor het Zandpad en de Hardebollenstraat in stand zijn gebleven.

–         Een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke afwijzing van een verzoek om nadeelcompensatie (schadeclaim) door zes prostituees en aantal belangenorganisatie. Hoorzitting bij de gemeentelijke bezwarencommissie is binnenkort.

–         Een zeer recente schadeclaim (10 december) en WOB verzoek van Wegra richting gemeente, voor de schade die Wegra zegt te lijden door opzegging van de huurovereenkomsten door Hoogheemraadschap AGV. 

–         WOB-verzoeken. Door derden (pers, advocaat, vrouwen) is informatie opgevraagd over het dossier Zandpad/Hardebollenstraat/prostitutie. Tegen het gemeentelijk voornemen om informatie openbaar te maken is door exploitanten bezwaar gemaakt en een beslissing op bezwaar genomen. Er loopt een hoger beroep van Wegra tegen openbaarmaking. Een voorlopige voorziening is gepland begin 2014. 3 december is een WOB verzoek door de pers ingediend naar de besluitvorming van gemeente en Hoogheemraadschap.

Instemmen met de twee raadsvoorstellen heeft geen gevolg voor sluiting Zandpad.

–         Het maximale aantal werkplekken binnen het gemeentelijk grondgebied blijft 162. Zelfs al zou er qua bestemmingsplan op meerdere locaties prostitutie mogelijk zijn, wordt dit gebruik gelimiteerd door het APV-maximum.

–         Instemmen met de nieuwe locatie betekent nog niet dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Een wijziging wordt de raad t.z.t. na het doorlopen van de wettelijke procedure voorgelegd. Mocht tegen die tijd een rechter hebben bepaald dat de opzegging van de huurovereenkomsten Zandpad niet geldig zijn, kan van aanpassing van het bestemmingsplan worden afgezien.

–         Spreekt een rechter alsnog uit dat de exploitatievergunning(en) van Wegra onterecht is ingetrokken dan kan Wegra geen bedrijf meer uitoefenen op het Zandpad omdat zij geen grond/water meer ter beschikking heeft door opzegging van de huurovereenkomsten van de prostitutieboten door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Vraag 6:

Door het verdwijnen van de mogelijkheid boten van Wegra te huren, komen exploitanten en de mogelijke eigenaar van de grond voor hogere kosten te staan door de bouw en huur van de grond en portocabines. Bovendien worden potentiële eigenaren/exploitanten geconfronteerd met het tijdelijk karakter vanwege plannen RWZI door HDSR. Heeft een markconsultatie plaats gevonden om te onderzoeken of er exploitanten (waaronder degene die al een vergunningsaanvraag hadden ingediend) interesse hebben in de nu voorgestelde duurdere en tijdelijke optie? Gaat de gemeente niet over tot ontwikkeling van de grond als er nog geen geïnteresseerde partij is?

Antwoord:

Er heeft geen marktconsultatie plaatsgevonden. Onderdeel van een bestemmingsplanprocedure is de economische uitvoerbaarheid. Die paragraaf zal in de komende maanden inhoudelijk worden ingevuld, als duidelijk is welke kosten gemaakt moeten worden en welke opbrengsten te verwachten zijn.

 

Hierbij moet worden vermeld dat het ingrijpende maatregelen betreft in de branche, die nieuw zijn voor alle partijen en waarmee in Nederland nog niet eerder ervaring mee is opgedaan. Inschatting op grond van de huidige omvang van bedrijven en ZZP-ers hebben de indruk gegeven dat ramen verhuurbaar zijn. Door deze nieuwe constructie verwacht het college ook kleinere bedrijven en ZZP-ers kansen te bieden.

Vraag 7:

Wat is de inschatting van OM/politie van de extra kosten en/of FTE die nodig zijn voor handhaving van nieuw raamprostitutiebeleid?

Antwoord:

De politie geeft in reactie op deze vraag aan: “Omdat er momenteel geen raamprostitutie is, zal op het moment dat dit wel weer mogelijk wordt een flinke extra investering moeten worden gedaan op gebied van controle en informatie. We zullen onze informatiepositie opnieuw moeten opbouwen om zicht te krijgen op alle relevante personen (denk ook aan faciliteerders zoals chauffeurs, woningverhuurders, etc.) en objecten (auto’s, adressen, etc.). Dit betekent op basis van een schatting dat over een periode van 2 a 3 jaar er ongeveer 10 tot 15 fte extra nodig is ivm intensivering van controles en opbouwen van een informatiepositie.”

Vraag Stadspartij Leefbaar Utrecht

In de RIA van 10 december jl. is door Stadspartij Leefbaar Utrecht gevraagd welk proces is doorlopen met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in relatie tot de opzegging van de huur.

Het Hoogheemraadschap heeft de huur opgezegd op basis van informatie van politie en OM. Dit is dezelfde informatie die ook ten grondslag ligt aan de intrekking van de exploitatievergunningen door de gemeente.

Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk contact geweest met het Hoogheemraadschap. Ambtelijk hebben de contacten zich toegespitst op het achterhalen van informatie over de grondslag waarop de boten in de Vecht mogen liggen. Uit die gesprekken bleek er sprake te zijn van een huurrelatie en in die context is ons een kopie van een van de huurovereenkomsten verstrekt. In de gesprekken is ook ter sprake gekomen dat de exploitatievergunningen door de gemeente zijn ingetrokken wegens aanwijzingen van mensenhandel, slecht levensgedrag van de exploitant en slecht toezicht.

Sinds de zomer is bestuurlijk contact geweest tussen Hoogheemraadschap AGV en de gemeente over de situatie aan het Zandpad. Hierbij is door de dijkgraaf geïnformeerd naar de ernst van de situatie en de achtergronden van intrekking van exploitatievergunningen. Vervolgens hebben er bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. De burgemeester heeft het Hoogheemraadschap gevraagd zich in te spannen om, als er mogelijkheden zijn, mee te werken aan opwerpen van barrières om mensenhandel tegen te gaan. De dijkgraaf heeft toegezegd in zijn bestuur te willen bespreken of en eventueel hoe het Hoogheemraadschap in het kader van goed bestuur en bestrijden van misstanden enigerlei actie kon ondernemen. De gemeente heeft juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheid om de huurcontracten te verbreken.

Op basis van informatie van politie en OM heeft het AGV-bestuur besloten de huurovereenkomsten met raamprostitutiebooteigenaren aan het Zandpad op te zeggen.

Op de berichtgeving in de media naar aanleiding van het AB HDSR zal het college vanavond in de commissie reageren.

Bron: http://www.leefbaarutrecht.nl/?p=5806Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.